Mar
07

Kursy dofinansowane języka angielskiego , niemieckiego, techniki pamięciowe w biznesie.

ETAPY UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Wybór usługi z Bazy Usług Rozwojowych

2. Złożenie wymaganej dokumentacji

3. Przyznanie wsparcia

4. Realizacja usługi

5. Rozliczenie usługi

ŚCIEŻKA POSTĘPOWANIA
*Krokiem pierwszym jest zalogowanie się w Bazie Usług Rozwojowych(dalej: BUR)
*Po zalogowaniu należy wybrać/odszukać usługę rozwojową, np. szkolenie, doradztwo, e-learning, studia podyplomowe i wydrukować kartę usługi (opcja "drukuj do PDF" znajduje się na dole strony)
*Kolejnym krokiem jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych (zał. 1-6 ), które zgłaszają Przedsiębiorcę i konkretnych pracowników do udziału w projekcie. Dokumenty wraz z kartą usługi należy złożyć osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty na adres: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
*O wynikach rekrutacji przedsiębiorcy zostaną powiadomieni w ciągu maksymalnie 10 dni.  Komisja rekrutacyjna będzie ogłaszała listę rankingową.
*Przedsiębiorcy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną o tym poinformowani oraz podpisana zostanie z nimi „umowa wsparcia usługi rozwojowej” i nadany zostanie im numer ID. Po podpisaniu umowy przedsiębiorca otrzyma Zaświadczenie o wysokości udzielonego wsparcia.
*Po podpisaniu „umowy wsparcia usługi rozwojowej” należy zapisać się / zgłosić na wybraną usługę rozwojową (np. szkolenie) za pośrednictwem BUR z wykorzystaniem nadanego numeru ID.
*Kolejnym krokiem jest realizacja usługi rozwojowej – szkolenia, doradztwa, studiów podyplomowych etc. w terminach określonych w BUR.
*Po zakończonym wsparciu należy  ocenić zrealizowaną usługę za pośrednictwem systemu BUR.
*Po zakończeniu usługi rozwojowej należy za nią zapłacić na podstawie FV wystawionej przez firmę realizującą usługę rozwojową. 
*W ciągu 14 dni od zakończenia usługi rozwojowej należy złożyć do Operatora dokumenty do rozliczenia (szczegóły w regulaminie).
*W ciągu 7 dni Operator zweryfikuje dokumenty złożone do rozliczenia usługi rozwojowej i przeleje kwotę dofinansowania w wysokości zgodnej z umową.