Paź
13

Oferta na przeprowadzenie egzaminów.

Zamawiający: Łęczna, dn. 13 października 2016 r.
LEADER SCHOOL
Adres do korespondencji (Biuro Projektu):
ul. Szkolna 6
21-010 Łęczna
tel: 81 307 87 87

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH
TELC NA POZIOMIE A1 I A2

Leader School Barbara Sławińska, realizując projekt Europejskie kompetencje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś 12, Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3. Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie egzaminów certyfikowanych TELC na poziomie A1 i A2.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedury zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020

Kod CVP:
80500000-9 – Usługi szkoleniowe

Zaprasza do złożenia oferty na:
Przeprowadzenie egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego TELC wraz z oceną egzaminów dla 120 uczestników projektu „Europejskie kompetencje” na poziomie A1 i A2 i wydaniem certyfikatów. Łączna suma egzaminów i certyfikatów 240.

Termin realizacji zamówienia:
od listopada 2016 r. do września 2017 r.

Informacje szczegółowe:
Zamówienie obejmuje sukcesywną organizację i przeprowadzanie egzaminów TELC dla 120 uczestników na poziomie A1 i A2 oraz wydanie certyfikatów na każdy poziom. Egzaminy będą odbywać się w terminach wskazanych przez Zamawiającego, każdorazowo dla grupy minimum 12 osób, na terenie województwa lubelskiego, w salach zapewnionych przez Zamawiającego.

Zaproponowana cena powinna obejmować kompleksowe świadczenie usługi,
tj. zawierać co najmniej:
a) opłatę za egzamin (opłata za egzaminy i sprawdzenie egzaminów),
b) opłatę za certyfikaty na poziomie A1 i A2 (suma 240)
c) koszty obsługi sesji przez akredytowanych egzaminatorów (wynagrodzenie),
d) zapewnienie profesjonalnych egzaminatorów z ważną licencją na przeprowadzenie egzaminu,
e) organizację egzaminu dla średnio 12-osobowych grup w terminach
i lokalizacjach określonych przez Zamawiającego (koszt wynajmu sal ponosi Zleceniodawca),
f) koszty dostarczenia kurierem certyfikatów do siedziby Zamawiającego niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Zleceniobiorcę.

Ofertę mogą składać wyłącznie podmioty posiadające aktualną licencję na prowadzenie egzaminów TELC i posiadające uprawnienia do przeprowadzania egzaminu TELC. Dodatkowo wymaga się złożenia dokumentu uprawniającego do przeprowadzania egzaminu (aktualna licencja).

Dodatkowe informacje:
1. Oferty należy składać na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonych ofertach Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnienia złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert nie zawierających wszystkich wymaganych dokumentów i informacji lub w przypadku nieuzupełnienia ofert zawierających braki formalne na wezwanie Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z prośbą do Oferenta o złożenie wyjaśnienia w sprawie oferty, po upływie terminu składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób objętych egzaminem, przy czym łączna liczba egzaminowanych osób w ramach zamówienia będzie nie mniejsza niż 12 osób. Zmiana liczby osób będzie skutkowała zmianą wartości zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia egzaminatora wskazanego przez wybranego Oferenta w przypadku gdy dany egzaminator przeprowadzał zajęcia dla uczestników egzaminu.
7. Termin egzaminu wyznacza Zamawiający.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
100 % - cena

Termin składania ofert:
27.10.2016 r. (do końca dnia; decyduje data stempla pocztowego lub data przesłania oferty na adres e-mail wskazany poniżej). Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: leczna@leaderschool.pl, przesłać pocztą/kurierem lub dostarczyć bezpośrednio do biura projektu w Łęcznej (adres: Leader School Barbara Sławińska, ul. Szkolna 6 21-010 Łęczna).

W razie potrzeby dodatkowych informacji pod numerem telefonu tel. 81 307 87 87.

Załączniki do Zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH